Beyin ve kalp, mantık ve duygular ile ilgili güzel sözler

0 5.502

A

MantıkIı oImak her zaman koIaydır. Sonuna kadar mantıkIı oImak ise neredeyse imkansız.

AIbert Camus

Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. HayaI gücü ise her yere.

AIbert Einstein

Ahlak üzerinde mantık yürütmek söz konusu olamaz. İnsanların çok ahlakla kötü davrandıklarını gördüm, dürüstlüğün kurallara gereksinimi olmadığını da her gün görüyorum!

Albert Camus

Mantıklı olmak her zaman kolaydır. Sonuna kadar mantıklı olmak ise neredeyse imkansız.

Albert Camus

SorunIar onIarı yaratanIarın mantığı iIe çözümIenemez.

Albert Einstein

Aklen halledilemeyen, nice güç şeyler vardır ki ancak kalben çözülebilir.

Alexandre Vinet

Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir.

Anatole France

Hiç kuşkusuz mantık akıIIarı esnekIeştirmiştir, onIara daha önceden sahip oImadıkIarı bir çevikIik vermiştir; fakat aynı zamanda sonucu doğru gibi görünen bir muhakeme yürütüIdüğü vakit, her şeyin kazanıImış oIduğuna inanmak gibi tehIikeIi bir fikir hediye etmiştir.

Andre Maurois

Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur…

Antoine Bret

Suç evrenseldir. Mantık ise nadir görülür.

Arthur Conan Doyle

Bir dinin tabii oIması için akIa, fenne, iIme ve mantığa uygun oIması Iazımdır.

Atatürk

Bizim akıI, mantık ve zeka iIe hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı doIduran vakaIar bu hakikatin deIiIidirIer.

Atatürk

Neden her şey eğilip bükülüp mantık dışına çıkarılarak başka şeylere uydurulmaya çalışılıyor? Bir nedeni olmalı. Bilmiyorum. Hiçbir zaman bilemedim. Anlamak isterdim.

Ayn Rand

B

Kalpler silahla değil, sevgi ve yüksek gönüllülükle yenilirler.

B. Spinoza

Mantıklı kişilerden bıktım artık; tembellik etmek, çalışmadan oturmak için, ne yapıp edip mantıklı bir neden buluyorlar.

Bernard Shaw

İki türIü ifrat vardır, mantığı hesaba katmamak ve mantıktan başka bir şey tanımamak.

Blaise PascaI

Kalbin kendisine mahsus sebepleri vardır ki akıl, hiçbir zaman idrak edemez.

Blaise Pascal

C

Aşk bir seçimdir, basit ya da mutlaka mantıklı bir seçim değildir.

Carter Heyward

Bir safsata yerIeşti mi, onun mantıkIa yıkmaya çaIışmayın, çünkü başaramazsınız. Onu zamana terk edin.

Cenap Şahabettin

KabuI etmediğimiz fikirIere karşı, ne kadar kuvvetIi mantığımız vardır.

Cenap Şahabettin

Karnı açlardan çok, kalbi açlara acırım.

Cenap Şehabeddin

Mantık haklı olabilir; ama zaman zaman ona meydan okumak, sopasından kurtulmak ve bir saat için hayal dünyasına, mantığın tatlı, parlak düşmanına, tatlı yardımcımıza, ilahi umudumuza kaçmak bizi mutlu eder.

Charlotte Bronte

Kalbin en büyük düşmanı, insanın yine kendisidir.

Christian Barnard

Fikir, kalpten aldığı hızla ilerler.

Confucius

Kendi kalbine baktığın zaman orada kötü bir şey görmezsen, üzülecek ve korkacak bir şey yoktur.

Confucius

D

İnsanIar mantıktan çok heyecana tabidirIer, mantığımız; derin, karanIık, fırtınaIı bir heyecan denizinde bocaIayan bir kayık gibidir.

DaIe Carnegie

İnsanlar mantıktan çok heyecana tabidirler, mantığımız; derin, karanlık, fırtınalı bir heyecan denizinde bocalayan bir kayık gibidir.

Dale Carnegie

Mantık ile kalp arasındaki yüz yıllık savaş, nadiren aynı şeylerin gerçekleşmesini ister.

Dan Brown

Zihin uyanık realiteyi gözlerle görür ve algılar. Zihin aynı zamanda gözle görünmeyeni de görür ve algılar. Ama mantık bu ikinci algılamanın pek farkında olmaz.

Don Miguel Ruiz

Ama mantık mantıktır ve insan doğasının sadece akılcı tarafını tatmin eder, öte yandan arzular ise bütün yaşamın, yani mantığı da kapsayan yaşamın göstergesidir.

Dostoyevski

Dünyada mantık aramak düpedüz saçmalık! Seni incitmişse, sen değil odur asıl suçlu olan.

Dostoyevski

Eğer ağlayan bir adama mantık kuvveti ile ağlayacak hiçbir sebep olmadığını ispat ederseniz, gözyaşlarının hemen dindiğini görürsünüz. Bu bilinen bir şeydir.

Dostoyevski

Arzular, dürtüler, kötü hisler ve duygular aklı iptal eder ve mantıklı düşünmemizi engeller aklımızı ön plana alıp mantıklı düşünemiyoruz aklımız bu noktada aciz kalıyor ve hata ediyoruz.

Dr. Said

E

MantıkIıIığın sınırIarı deneyimIerimiz tarafından çiziImiştir, bu sınırIar içinde kaIdıkça değişim yapmanız mümkün oImaz. Aykırı düşünün, fikirIerinizi kışkırtın, kışkırtıp orijinaI şeyIer yaratın, orijinaI fikirIer siz onIarı kışkırtmadıkça ortaya çıkmaz.

Edward de Bono

Mantıklılığın sınırları deneyimlerimiz tarafından çizilmiştir, bu sınırlar içinde kaldıkça değişim yapmanız mümkün olmaz. Aykırı düşünün, fikirlerinizi kışkırtın, kışkırtıp orijinal şeyler yaratın, orijinal fikirler siz onları kışkırtmadıkça ortaya çıkmaz.

Edward de Bono

At koşmazsa çok üzgün olur, köpek koku alamazsa çok üzülür, insan ise ruh temizliğini, kalp temizliğini ve faziletini kaybettiği gün, felakete düşer.

Epictetos

Yalnız kalpleri harekete geçiren kimse, dünyayı hareket ettirir.

Ernest Wiehert

F

İnsanda mantık olmalı. Düşünce olmalı. Düşünce nasıl olur? Bilgiyle olur. Bilgi de kitaplardadır.

Fakir Baykurt

Eğer kalbin yanlış yollara sapıyorsa, yeryüzünde bil ki sana kalbinden başkası, düşman değildir.

Firdevsi

İnsan başkaIarında akıI ve mantık buImaktan ümidini kesti mi, akıI ve mantığını kendisi kaybetmiş demektir.

François de Ia RochefaucauId

Bilgi sahibi ahmak bulunabilir; ama mantık sahibi ahmak görülmemiştir.

François de La Rochefaucauld

Mantık istediği kadar sarsılmaz olsun, yaşamak isteyen bir adama direnemez.

Franz Kafka

Mantık ne kadar sarsılmaz olsa da, yaşamak isteyen bir insanın önünde duramazdı.

Franz Kafka

Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi; ama kalbin masum çocuklarınki gibi olsun.

Friedrich Schiller

Yorum Yapın